Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

กิจกรรมวันตรุษจีนปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 2021年威吉达丕塔雅学校春节活动

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระก …

Read More »

โรงเรียนวิจิตราพิทยา : VICHITRAPITTAYA SCHOOL รับสมัครนักเรียนข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิจิตราพิทยา : VICHITRAPITTAYA SCHOOL รับส …

Read More »

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสา …

Read More »

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายต …

Read More »