Home / ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ / กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ / ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตามลิงค์…

https://drive.google.com/file/d/1Su0WaLkgY3qMnASE4zjmviQYBC4wx1no/view?usp=sharing

 

Check Also

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566 รอบ 2

จำนวนอ่าน : 447