1

 

ช่องทางที่ 1 เข้าผ่าน Internet ภายนอกโรงเรียน

 

ช่องทางที่ 2 เข้าผ่าน Internet ภายในโรงเรียน