1.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2.การรับนักเรียน
3.การขอย้ายเข้าเรียน
4.การขอย้ายออกนักเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่