Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ / กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ

กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสา …

Read More »

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนวิจิตราพิทยา เรือง กำหนดค่าเป้าหมายต …

Read More »