Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแนวทางการวัดผลและประเมินผล 2564

Check Also

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระบบการรับสมัคร …