Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (รอบพิเศษ)

โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.อบ.อจ.
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (รอบพิเศษ)
ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 64
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
สมัคร ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1
เอกสารหลักฐานการรับสมัครและมอบตัว
1. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือสูติบัตร
3. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
***(ฉบับจริง และฉบับสำเนา)***
ติดต่อสอบถาม
ครูสุภัตรา 089-4267199
ครูกฤษณา 080-3340291

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …