Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / แจ้ง มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แจ้ง มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Check Also

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    & …