Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 

โหลดรายละเอียด =>  คลิก

Check Also

การประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวนอ่าน : 1,0 …