Home / ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าวกิจกรรมเด่น / โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                            โหลดรายละเอียด =>  คลิก

Check Also

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2564

จำนวนอ่าน : 116