Home / ข้อมูลพื้นฐาน / หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

แผนการเรียน

หลักสูตรโรงเรียนวิจิตราพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๒ หน่วยกิตต่อปี รวม ๖๖ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร และสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๑ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น ชั้นปีละ ๑๒๐ ขั่วโมง รวม ๓๖๐ ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงศักยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา โดยจัดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑.๑ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     ๑.๒ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

     ๑.๓ ห้องเรียนทั่วไป

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ๒.๑ ห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     ๒.๒ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

     ๒.๓ ห้องเรียนธุรกิจภาษา

          ๒.๓.๑ นักเรียนเลือกเรียนธุรกิจภาษาจีน

          ๒.๓.๒ นักเรียนเลือกเรียนธุรกิจภาษาญี่ปุ่น

๒.๔ ห้องเรียนทวิศึกษา

          ๒.๔.๑ นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาบัญชี

          ๒.๔.๒ นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          ๒.๔.๓ นักเรียนเลือกเรียนหกลุ่มวิขาช่างยนต์

          ๒.๔.๔ นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ๒.๔.๕ นักเรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาช่างกล