Breaking News
Home / ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ในการทำงาน

1.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

2.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

3.พัฒนาเครือข่ายครูผู้ปกครองชุมชนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นการกระจายอำนาจ

6.ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม