Home / บทความวิจัยทางการศึกษา

บทความวิจัยทางการศึกษา

ลำดับ เรื่อง ผู้เขียนบทความ ดาวน์โหลด
1

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ ศ31101 (สาระดนตรี)

2560 รุ่งศักดิ์ ปทุมบาล
2 การจัดการเรียนรู้ผสมผสานแนวคิดแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โครงงานเป็นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ประติมากรรม ในรายวิชาศิลปะ ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 2562 อภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร
3 การจัดการเรียนรู้ผสมผสานแนวคิดแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โครงงานเป็นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ประติมากรรม ในรายวิชาศิลปะ ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 2562 อภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร