Breaking News
Home / จุดเน้น

จุดเน้น

จุดเน้น

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์วิชาชีพครู

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการกระจายอำนาจ

4. ขับเคลื่อนและพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

5. แก้ปัญหายาเสพติดระเบียบวินัยและพฤติกรรมเด็ก

6. พัฒนาภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความคาดหวัง/ตัวชี้วัด

1. มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย

2. ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า

4. ใช้ ICT ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถพูด อ่าน เขียนและสนทนาภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา

6. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยในระดับ ดี