Home / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1

รายงาน-OBECQA-ฉบับสมบูรณ์

2

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวิจิตราพิทยา

3

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปี 2564