Home / งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1

รายงาน-OBECQA-ฉบับสมบูรณ์

2

รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวิจิตราพิทยา

3

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปี 2564

      4 ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปี 2565
5 รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2564 
6 ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปี 2566
7 รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2565