Breaking News
Home / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายจีระชัย ไกรกังวาร
ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์
รองประธานกรรมการ

นายธนโชค คำประภา
รองประธานกรรมการ

นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์กรรมการ

ร.ท.พจน์ ท้าวลา
กรรมการ

ร.ท.หญิง พัสดี บรรเทิงสุขกรรมการ

ด.ต.ณัฐชพล ผลคำเจริญกรรมการ

พระอธิการสุธโน สุจินโนกรรมการ

พระครูถิรญาณวงษ์
กรรมการ

นางวิมลศรี สุภะนามัย
กรรมการ

นายดำรงฤทธิ์ จำปาแพงกรรมการ

นายศิวกร ล้อนันทกุล
กรรมการ

นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์กรรมการ

นางสุภาภรณ์ หงส์มณีกรรมการ

นายอภิชาติ ทองแจ่ม
กรรมการและเลขานุการ