Home / การรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งแผนการเรียนที่เปิดสอน ดังนี้

  – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แผน ได้แก่
     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
     แผนการเรียนภาษาจีน
     แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
     แผนการเรียนทั่วไป

  – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 แผน ได้แก่
     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
     แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
     แผนการเรียนภาษาจีน
     แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
     แผนการเรียนทั่วไป
     โดยทางโรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทางแผนการเรียนการสอน เพื่อรองรับในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตามความถนัดของนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

เอกสารการรับสมัคร

1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1-1.5 นิ้ว  2 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  1 ฉบับ
4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
5. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  
6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  

สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ : 087-5553711, 089-4267199, 097-2612436 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานรับสมัครนักเรียน ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และ Facebook fanpage ของโรงเรียน