Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร
ครู
นางสาวเมวีร์ญา  ปักกาสาร
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์  สินเทาว์
ครูอัตราจ้าง