Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุรีย์รัตน์  นนท์ตุลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเพชรมณี  วรรณพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาวรรณ์  ยิ่งอำนวยชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวดารกา   บุญกาญจน์  
ครู