Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 

นางอนงค์  สารสิทธิธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมพร  ประดับทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา  ศรีโยหะ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางดวงมณี  บุญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายวัชรินทร์  อังฉกรรจ์

ครู

 

นายธนศิษฏ์  เกษมสุข
ครูผู้ช่วย

 

Ms.Laiza Nika Cruz
ครูพิเศษ

 

Ms.Huang Feng Chi
ครูพิเศษ

 

นางสาวชญานินทร์  อุดมวรรณ
ครูพิเศษ

 

นางสาวปัญญารัตน์  ศรีแย้ม
ครูพิเศษ

นางสาวศิรดา  วงศ์เมืองจันทร์
ครูพิเศษ