Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุลนี   คำมุน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกฤษณา   ชำนินอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัตรา   ปริสุทธิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาตยา   ยวนยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพรัตน์   ภาคบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา   ไชยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไขแสง   บุญโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย   ทำสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชนี   จารุตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงคราญ   พรมดี
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขวัญฤดี  หมายเกื้อ
พนักงานราชการ

นางสาวชื่นนภา   พรอร่าม
ครูพิเศษ

นายคมกฤช  ปริวัน
ครูพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์  ครองยุติ
ครูพิเศษ

นายพัชรพล ปฏิรัตนัง
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐฐา  ภาผล
ครูพิเศษ