Breaking News
Home / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์     
        โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน