Breaking News
Home / บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางจุลนี   คำมุน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 


นางกฤษณา   ชำนินอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภัตรา   ปริสุทธิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาตยา   ยวนยี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพรัตน์   ภาคบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกาญจนา   ไชยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไขแสง   บุญโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชาญชัย   ทำสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชนี   จารุตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงคราญ   พรมดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวชื่นนภา   พรอร่าม
ครูพิเศษ