Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดิ์ชาย  สายเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพร  แต้สงเคราะห์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางศรรษณี    อนันต์เรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ์  หวังดี

ครู