... คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
   

 

นายทรงกรด ไกรกังวาร

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

   

 

พอ.พูนศักดิ์ สมบูรณ

กรรมการ

 

 

นางเข็มทอง ขุขันธิน

กรรมการ

 

 

นางทองม้วน หลงกุล

กรรมการ

 

 

ดร.บุญเพ็ง สืบภา

กรรมการ

 

 

นายทองใส ทับถนน

กรรมการ

 

 

นางสาวนันทิยา ศรีผ่อง

กรรมการ

 

 

นางพัชราภรณ์ ทองบ่อ

กรรมการ

 

 

พระใบฎีกา บุญสัว

กรรมการ

 

 

พลตรีชุมพล กากแก้ว

กรรมการ

 

 

...

พันโทสุดใจ แพงพรมมา

กรรมการ

 

 

นายบุญยงค์ จินตนะกุล

กรรมการ

 

 

......

นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์

กรรมการ

 

 

 

นายอภิชาติ ทองแจ่ม

กรรมการและเลขานุการ